Pages

Friday, September 20, 2019

Master Healers of AYUSH.... Maxim cards

 Hakim Mohammed Kabiruddin
Vaidya Brihaspati Dev Triguna 
 T.V.Sambasivam Pillai
 Vaidya Shastri Shankar Daji Pade
 Vaidya Yadavji Trikamji Acharya
 Swami Kuvalayananda
 Maharshi Mahesh Yogi
 Hakim Mohammed Aziz Lakhnawi
  Vaidya Bhaskara Viswanath Gokhale
 Dr. Dinshaw Mehta
Dr. K.G.Saxena
K. Raghavan Thirumulpad

No comments: